HUISHOUDELIJK REGELEMENT AMANOS PROJEKTBUREAU BV EN AMANOS UITZENDBUREAU BV
Voordat u voor Amanos Projektbureau en/of Amanos Uitzendbureau B.V., hierna te noemen Amanos, aan het werk gaat dient u
dit reglement door te nemen en te ondertekenen. Door te ondertekenen gaat u akkoord met de hierin opgenomen regels en dient u zich hieraan te houden.
1. Wijziging persoonlijke gegevens
Wanneer er wijzigingen komen in uw persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer of andere wijzigingen dient u dit onmiddellijk door te geven aan onze administratie. Bij veranderingen in uw verblijfsdocument dient u dit direct door te geven aan
de directie van Amanos en dient u van het vernieuwde document een kopie te af te geven aan de administratie.
2. Melding ziekteverzuim.
Als u wegens ziekte niet op uw werk kunt verschijnen of wegens ziekte uw werk verlaat dient u dit onmiddellijk te melden tijdens kantooruren op telefoonnummer 010-4808184 en buiten kantooruren op het mobielnr van desbetreffende contactpersoon. Bij
ziekte voor aanvang van uw werktijd dient u dit vooraf bij de opdrachtgever kenbaar te maken en dezelfde voor 10.00 uur bij Amanos. Wanneer u zich niet voor 10.00 uur meldt zal Amanos deze dag beschouwen als niet gewerkt. Dit betekent dat u voor
deze dag geen loon of andere vorm van vergoeding zal ontvangen.
3. Kort verzuim.
Wanneer u een afspraak heeft met de tandarts, dokter of een andere instantie tijdens werktijd zal u dit vooraf moeten overleggen met de directe voorman of projectleider zodat de functie uitvoering zo min mogelijk wordt belemmerd.
4. Vakantie, verlof of snipperdagen.
Het opnemen van een vakantieperiode dient te gebeuren in overleg met de directie van Amanos en dient minimaal 8 weken
voorafgaande aan de vakantieperiode aangevraagd te worden. Verlof en snipperdagen dienen uiterlijk 2 of 3 dagen van tevoren
aangevraagd te worden bij de directe voorman of projectleider, en dienen ook goedgekeurd te worden door Amanos.
5. Carpoolregeling.
Wanneer men gezamenlijk in een auto van een andere werknemer naar
een opdracht reist dient men zich te houden aan de
regels van de eigenaar van de betreffende auto. Verder dient men zich absoluut te houden aan de tijd waarop men heeft
afgesproken. Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van afspraken zullen word
en verhaald op de betreffende werknemer.
6. Vertegenwoordiging.
U vertegenwoordigt Amanos. Dit betekent dat u ons visitekaartje bent op de werkvloer, uw optreden is om die reden altijd beleefd, netjes, voldoet aan geheimhoudingsplicht en zeker klantvriendelijk. U bent verplicht u aan de geldende
kledingvoorschriften te houden. Amanos heeft ten alle tijden het recht werknemers die het bedrijf negatief vertegenwoordigen
te verwijderen van de werklocatie.
7. Algemene veiligheidsvoorschriften.
Veiligheidsvoorschriften en alle geldende regels op een werklocatie waar u te werk gesteld bent, dienen nauwkeurig te worden
nageleefd.
8. Klachten
Mocht u om welke reden dan ook het niet eens zijn met de werkzaamheden die u moet verrichten, de wijze waarop u behandeld
wordt bij een opdrachtgever of u het gevoel heeft dat u onrecht wordt aangedaan dan dient u dit ten alle tijden bij Amanos te
melden.
9. Privacy
Amanos zal met uw persoonlijke gegevens omgaan conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Overeenkomstig
die wet kunnen alle in uw sollicitatieformulier verstrekte gegevens en alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure verzameld worden, geregistreerd worden in ons archief, tenzij u bezwaar aantekent. Het archief is alleen
toegankelijk voor medewerkers van Amanos.
10. Gebruik van eigen mobiele telefoon.
Het gebruik van uw eigen telefoon voor privé gesprekken tijdens werktijd, wordt door onze opdrachtgevers niet op prijs gesteld.
De privé gesprekken dient u niet tijdens werktijden te voeren.
11. Basis veiligheidsvoorschriften
• Iedere medewerker moet gedurende de arbeidstijd een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen en desgevraagd terstond aan wettelijk bevoegde instellingen en personen ter inzage te verstrekken.
• Een ieder is verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen welke aan een bepaalde plaats of
aan bepaalde werkzaamheden gebonden zijn.
• Men dient de persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken
en op de juiste wijze te onderhouden.
• Het falen van de persoonlijke beschermingsmiddelen dient direct te worden gerapporteerd aan de betreffende leidinggevende.
• Men dient bekend te zijn met de plaats en de werking van de reddingsmiddelen en deze niet oneigenlijk te gebruiken.
• De werkkleding dient geheel gesloten te zijn en de mouwen moeten de gehele arm bedekken op die plaatsen waar de kans
bestaat dat hete stoffen, hete voorwerpen of chemicaliën op het lichaam kunnen komen.
• Het is verboden te roken
op die plaatsen waar dit is aangegeven. Ook het nuttigen van eten of drinken is alleen toegestaan op
plaatsen die daarvoor zijn ingericht.
• Kom nooit aan apparatuur of andere zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van bevoegd personeel.
• Het meebrengen en nuttigen van alcohol en drugs is niet toegestaan.
• Verlaat uw werkterrein niet zonder toestemming van de direct leidinggevende en volg steeds diens aanwijzingen op.
• Aangebrachte beveiligingen dienen op de juiste wijze te worden gebruikt en mogen niet worden veranderd.
 
Ondergetekende verklaart het huishoudelijk reglement te hebben ontvangen en te hebben gelezen.
Datum
Plaats
Werknemer: